People in Need: Apel de Parteneriate în scopul militării pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor

Publicat: 16 iul. 2021 Timp de citit: 13 minute
People in Need: Apel de Parteneriate în scopul militării pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor
© Foto: Natalia Rotaru

Denumirea proiectului: „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”

Despre implementator:

People in Need (PIN) este organizația principală în proiectul întitulat „Programul de Solidaritate al UE împotriva COVID-19 pentru Parteneriatul Estic” finanțat de Uniunea Europeană. PIN este o organizație neguvernamentală cehă, care acordă ajutor de atenuare și asistență la dezvoltare promovând, în același timp, apărarea drepturilor omului și libertăților democratice. Pe parcursul existenței sale, PIN a devenit una din cele mai mari organizații non-profit din Europa Centrală. Până în prezent, aceasta a administrat proiecte în peste 40 de țări în ultimii 25 de ani. People in Need lucrează în Moldova începând cu anul 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației, agriculturii organice, și s-a implicat activ în procesul de dezinstituționalizare și elaborarea strategiilor locale de incluziune socială.

Despre proiect:

În cadrul Programului Uniunii Europene (UE) de Solidaritate împotriva COVID-19 pentru Parteneriatul Estic, PIN, NHC și AFEW și-au unit forțele pentru a propune un șir de intervenții în Armenia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina pentru a reduce impactul pandemiei COVID-19 și a contribui la reziliența grupurilor vulnerabile pe un termen mai lung. Pentru a atinge acest scop, consorțiul recunoaște rolul critic pe care îl joacă OSC-urile în prestarea serviciilor, mobilizarea comunității, sensibilizare, implicarea în elaborarea politicilor și advocacy pentru protecția drepturilor omului și libertăților civice în timpul și după pandemie. Acțiunea îi va susține pe acești actori cheie să atingă scopul printr-un șir de activități interconectate orientate spre satisfacerea necesităților pe termen mediu și spre eliminarea barierelor instituționale pe termen mai lung ce stau în calea dezvoltării lor.

Obiectivul Apelului:

Obiectivul general al acestui Apel este de a împuternici OSC-urile locale să influențeze elaborarea pe termen lung de politici cu accent pe mecanisme de recuperare și reziliență incluzivă pentru grupurile vulnerabile abordate. Recuperarea incluzivă va fi facilitată prin aplicarea unei abordări multidimensionale. Abordarea multidimensională se referă la identificarea necesităților de advocacy ale beneficiarilor, consolidarea capacităților în vederea obținerii și aplicării schimbărilor sistemice și alocării timpului și energiei pentru a realiza îmbunătățiri specifice și cuantificabile prin activități de advocacy.

Acest Apel are două obiective specifice. Primul obiectiv este de a consolida capacitățile OSC-urilor pentru a putea realiza schimbarea dorită prin intermediul acțiunilor de advocacy. Acest lucru va fi posibil prin elaborarea/îmbunătățirea unei strategii de advocacy și a mentoratului pe termen lung. OSC-urile vor beneficia, de asemenea, de instruiri pentru consolidarea competențelor în domeniul advocacy. În baza necesităților identificate, organizațiile partenere vor beneficia de un șir de instruiri ajustate ce se vor axa pe diferite competențe de advocacy și comunicare de la formatori cu experiență. Pe lângă consolidarea capacităților, există și o componentă financiară. În baza strategiilor lor de advocacy, organizațiile partenere vor putea primi sprijin financiar (în valoare maximă de 4000 EURO), pentru a implementa activitățile de advocacy planificate în strategiile lor.

Al doilea obiectiv se referă la crearea unei rețele de parteneri, care vor milita pentru îmbunătățirea bunăstării psihologice a oamenilor. Rețeaua va influența pozitiv politicile și serviciile ce afectează bunăstarea psihologică a unui sau mai multor grupuri țintă (tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități).

Domeniul tematic de intervenție:

Pandemia COVID-19 a avut un impact dezastruos asupra bunăstării psiho-emoționale a tinerilor, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor. Dificultățile emoționale au fost exacerbate de stresul din familie, izolarea fizică, abuzurile sporite, procesul educațional întrerupt și incertitudinea în privința viitorului. Acestea constituie elemente cruciale pentru echilibrul emoțional al tinerilor. Potrivit analizei, aproximativ 20% din tineri au suferit o agravare a bunăstării psiho-emoționale în timpul pandemiei / COVID-19 și tinerii: Efectele pandemiei asupra bunăstării psiho-emoționale. Sursa: https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/covid_19_impactul_wellbeing_0.pdf /. Impactul pandemiei a fost resimțit atât la nivel psiho-emoțional (stări de tristețe, frică, crize), cât și la nivelul bunăstării fizice (insomnie, lipsa poftei de mâncare, dureri de cap).

Persoanele cu dizabilități au suferit și mai mult din cauza restricțiilor impuse pe durata pandemiei. 38% din acestea au raportat un nivel mai înalt de anxietate comparativ cu perioada de până la pandemie. Măsurile de izolare au determinat o distanțare și mai mare a persoanelor cu dizabilități de alți membri ai societății, astfel fiind create condiții propice pentru marginalizarea sporită a acestora.

Printre alte probleme, vârstnicii au fost izolați digital, deoarece doar 10% din ei folosesc tehnologiile informaționale și internetul cu regularitate. Astfel, aceste circumstanțe perpetuează ciclul de marginalizare și auto-marginalizare a vârstnicilor în societate însoțite de un sentiment de singurătate și anxietate.

Îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice oamenilor se referă, dar nu se limitează la activități în domeniul violenței domestice, recuperării psihologice a copiilor, care au fost izolați de școală și de alte activități sociale, vârstnicilor a căror mobilitate a fost limitată, persoanelor cu dizabilități, care nu au putut primi asistență din cauza pandemiei, tinerilor care și-au pierdut locurile de muncă și sunt instabili din punct de vedere economic, persoanelor vulnerabile care i-au pierdut pe cei apropiați din cauza COVID-19.

Prin urmare, apelul de parteneriate are ca scop împuternicirea organizațiilor active în aceste domenii pentru a putea influența elaborarea politicilor pe termen lung cu accent pe recuperarea și reziliența incluzivă pentru grupurile vulnerabile țintă prin consolidarea capacităților de advocacy ale acestora și prin acordarea suportului financiar (a se vedea secțiunile „Obiectivul apelului” și „Domeniul de parteneriat”).

Domeniul de parteneriat:

Acest parteneriat este prevăzut pentru o perioadă de 12 luni. În cadrul acestui parteneriat, OSC-urile selectate vor beneficia de:

 • Sprijin strategic individual pentru advocacy. Partenerii vor avea posibilitatea de a lucra individual cu mentori cu experiență asupra elaborării propriei strategii de advocacy și la implementarea acesteia. Mentorii nu doar vor ajuta organizațiile la elaborarea strategiei, dar și vor oferi suport adhoc pe toată perioada parteneriatului.
 • Instruiri ajustate în domeniul advocacy. În perioada parteneriatului, vor fi organizate mai multe instruiri practice cu formatori experimentați pentru reprezentanții organizațiilor partenere. Instruirile vor fi organizate în baza necesităților identificate de către parteneri și vor acoperi diferite competențe de advocacy și comunicare (precum desfășurarea campaniilor de lobby sau lucrul cu diferite tipuri de mass media).
 • Partenerii vor putea beneficia de sprijin financiar pentru implementarea activităților de advocacy planificate în strategiile lor de advocacy în valoare maximă de 4000 EURO. Organizațiile pot aplica independent sau în cadrul unui consorțiu. Astfel de activități pot implica cercetări și pregătirea documentelor de politici (studii, rapoarte cu privire la politici sau note informative), dialog cu factorii de decizie prin intermediul organizării evenimentelor (precum sunt conferințele, mesele rotunde sau atelierele de lucru) și activități de sensibilizare și campanii de advocacy.

Ofertanți și parteneri eligibili:

 • Înregistrată legal ca OSC în Republica Moldova
 • Experiență demonstrată în implementarea inițiativelor la nivel comunitar
 • Capacitatea și disponibilitatea de a aloca timp pentru consolidarea capacităților de advocacy și implementarea activităților aferente
 • Experiență relevantă cu cel puțin unul din grupurile țintă de mai jos:

1. Tineri

2. Persoane cu dizabilități

3. Familii vulnerabile, inclusiv femei și bărbați în vârstă.

Criterii de evaluare: 

Procesul de selectare:

Procesul de selectare va consta din două etape: depunerea ofertei în scris și interviuri cu candidații preselectați. Partenerii vor beneficia de instruiri și îndrumări pe durata implementării proiectului. Formularul complet de aplicare trebuie să fie depus până la data de 16 august 2021, la adresa concurs.moldova@peopleinneed.cz specificând Ref. în bara de subiect: „Apel de parteneriate în scopul militării pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor”. Aplicațiile pot fi depuse în română, engleză sau rusă – toate materialele pot fi descărcate de aici.

Pentru a depune o aplicație completă, sunt necesare următoarele documente:

 • formularul de aplicare (în MS Word și PDF semnat),
 • certificatul de înregistrare,
 • raportul financiar pentru 2019/2020 aprobat de conducerea organizației.

Aplicațiile incomplete nu vor fi examinate pentru finanțare.

Întrebările cu privire la acest apel pentru propuneri pot fi depuse la adresa electronică indicată mai sus până la 27 iulie 2021. O sesiune de informare va avea loc la 28 iulie, ora 10:00. Pentru a avea acces la această sesiune, expediați-ne un email până la 27 iulie, iar noi vă vom expedia un link ZOOM unde va avea loc sesiunea. 


*****

People in Need: Инициатива по созданию партнерств, которые будут выступать за улучшение услуг и политик, направленных на смягчение неблагоприятных последствий COVID-19 на психологическое состояние людей

Информация об исполнителе:

«People in Need» (PIN) – ведущая организация проекта «Программа Солидарности COVID-19 для Восточного Партнерства», финансируемого Европейским Союзом. PIN – чешская неправительственная организация, которая оказывает гуманитарную помощь и поддержку в целях развития, работая над защитой прав человека и демократических свобод. За время своего существования PIN стала одной из крупнейших некоммерческих организаций в Центральной Европе. К настоящему времени данная организация руководила проектами в более чем 40 странах за последние 25 лет. Организация «People in Need» работает в Молдове с 2003 года, внедряет проекты в области экономического развития, гражданского общества и развития молодежи, образования, органического сельского хозяйства, активно участвует в процессе деинституционализации и в разработке местных стратегий социальной интеграции.

Информация о проекте:

В рамках Программы Европейского Союза (ЕС) по солидарности Восточного Партнерства против COVID-19, PIN, Хельсинский комитет Нидерландов (NHC) и AFEW объединили усилия, чтобы предложить комплекс мероприятий в Армении, Грузии, Республике Молдова и Украине для того, чтобы смягчить воздействие пандемии COVID-19 и внести свой вклад в создание долгосрочной социально-экономической устойчивости уязвимых групп. Для достижения этой общей цели консорциум признает решающую роль, которую играют местные ОГО в оказании услуг, мобилизации сообщества, повышении осведомленности, реализации политик и адвокации (advocacy) для продвижения прав человека и гражданских свобод во время и после пандемии. Проект будет поддерживать этих ключевых участников в достижении общей цели посредством ряда взаимозависимых мероприятий, направленных на удовлетворение краткосрочных и среднесрочных потребностей, а также устранение долгосрочных барьеров институционального развития.

Цели Инициативы:

Общая цель данной Инициативы заключается в предоставлении местным ОГО возможности повлиять на долгосрочную разработку политики с уделением особого внимания механизмам комплексного восстановления и устойчивости для целевых уязвимых групп. Многосторонний подход будет способствовать комплексному восстановлению. Многосторонний подход подразумевает определение потребностей бенефициаров в плане адвокации, наращивание потенциала для поиска и реализации системных изменений и направление времени и энергии на достижение конкретных и поддающихся количественной оценке улучшений посредством адвокационной деятельности.

Данная Инициатива включает в себя две конкретные цели. Первая цель – укрепление потенциала ОГО с тем, чтобы они могли добиться запланированных изменений с помощью адвокации. Это станет возможным благодаря развитию/совершенствованию адвокаси стратегии и долгосрочного наставничества. ОГО также смогут воспользоваться семинарами для развития своих навыков в сфере адвокаси. Исходя из выявленных потребностей, партнерские организации получат доступ к ряду индивидуальных семинаров, направленных на различные навыки в области адвокации и коммуникации от опытных инструкторов. Помимо наращивания потенциала, существует финансовая составляющая. Исходя из своих адвокаси стратегий, партнерские организации смогут получить финансовую поддержку (в максимальной сумме 4 000 евро) для проведения мероприятий связанных с адвокацией, запланированных в их соответствующих стратегиях.

Вторая цель заключается в создании сети партнеров, которая будет выступать за улучшение психологического состояния людей. Данная сеть положительно скажется на политике и услугах, влияющих на психологическое состояние одной или нескольких целевых групп (молодежь, пожилые люди и люди с ограниченными возможностями).

Тематическая область деятельности:

Пандемия COVID-19 неблагоприятно сказалась на психоэмоциональном состоянии молодежи, людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Эмоциональные проблемы усугублялись стрессом в семье, физической изоляцией, участившимися случаями насилия в семье, нарушением работы системы образования и неуверенностью в будущем. Это основные составляющие душевного равновесия молодых людей. Согласно анализу, около 20% молодых людей испытали ухудшение психоэмоционального состояния во время пандемии / COVID-19 и молодежь: Влияние пандемии на психоэмоциональное состояние. Источник: https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/covid_19_impactul_wellbeing_0.pdf /. Влияние пандемии ощущалось как на психоэмоциональном уровне (состояние печали, страха и судороги), так и на уровне физического состояния (бессонница, отсутствие аппетита и головные боли).

Лица с ограниченными возможностями пострадали еще больше в результате ограничений, введенных во время пандемии. 38% из них сообщили о более сильном состоянии тревоги по сравнению с периодом до пандемии. Меры, предполагающие изоляцию, повлекли за собой еще большее дистанцирование лиц с ограниченными возможностями от других членов общества, создав тем самым благоприятные условия для усиления их маргинализации.

Помимо других проблем, пожилые люди подверглись цифровой изоляции, поскольку только 10% из них регулярно пользуются информационными технологиями и Интернетом. Соответственно, данные обстоятельства увековечивают порочный круг маргинализации и самомаргинализации пожилых людей в обществе, которые сопровождаются чувством одиночества и тревоги.

Улучшение услуг и политики, направленных на смягчение отрицательного влияния COVID-19 на психологическое состояние людей, связано, помимо всего прочего, с деятельностью по борьбе с насилием в семье и по психологическому восстановлению детей, которые не посещали школу и другие общественные мероприятия, пожилых людей, которые были ограничены в передвижении, лиц с ограниченными возможностями, которые не смогли получить помощь из-за пандемии, молодых людей, которые потеряли работу и являются экономически нестабильными, уязвимых людей, потерявших своих близких в результате COVID-19.

Таким образом, Инициатива по созданию партнерства направлена на расширение возможностей организаций, работающих в этих областях, для того чтобы они могли повлиять на долгосрочную разработку политики с упором на комплексное восстановление и устойчивость для целевых уязвимых групп, путем укрепления их адвокаси потенциала и посредством финансовой поддержки (см. Разделы «Цели Инициативы» и «Сфера деятельности партнерства»).

Сфера деятельности партнерства:

Это партнерство предусматривается на период в 12 месяцев. В рамках данного партнерства избранные ОГО получат:

 • Индивидуальная стратегическая поддержка в области адвокаси. Партнеры смогут поработать в индивидуальном порядке с опытными инструкторами над разработкой собственной адвокаси стратегии и над ее внедрением. Инструкторы помогут организациям разработать стратегию и будут оказывать специальную поддержку на протяжении всего периода партнерства.
 • Индивидуальные занятия по адвокаси. В период партнерства для участников партнерских организаций будет организован ряд практических занятий с опытными инструкторами. Занятия будут организованы, исходя из потребностей, определенных непосредственно партнерами, и могут охватывать различные навыки по адвокации и коммуникации (например, проведение кампаний, лоббирование или работа с различными типами СМИ).
 • Партнеры смогут получить финансовую поддержку (в максимальной сумме 4 000 евро) для проведения мероприятий по адвокации, запланированных в их соответствующих стратегиях. Организации могут подавать заявки самостоятельно или в составе консорциума. Подобная деятельность может предполагать исследовательскую деятельность и подготовку программных документов (например, исследования, программные отчеты или информационные записки), диалог с властями посредством организации мероприятий (конференций, круглых столов или семинаров), а также мероприятий по повышению осведомленности и адвокаси кампаний.

Допустимые заявители и партнеры:

 • Официальная регистрация в качестве ОГО в Республике Молдова.
 • Подтвержденный опыт внедрения инициатив на уровне сообществ.
 • Способность и готовность посвятить время наращиванию потенциала и деятельности в области адвокации.
 • Соответствующий опыт работы, по крайней мере, с одной из следующих целевых групп:

1. Молодежь

2. Лица с ограниченными возможностями

3. Уязвимые домохозяйства, включая пожилых женщин и мужчин.

Критерии оценки: 

Процедура отбора:

Процедура отбора будет включать в себя два этапа: подача письменной заявки и собеседование с предварительно отобранными кандидатами. Партнеры смогут пройти обучение и инструктаж в период внедрения проекта. Полную форму заявки необходимо отправить до 16 Августа 2021 г. на адрес электронной почты: concurs.moldova@peopleinneed.cz с указанием в строке темы: «Инициатива по созданию партнерств, которые будут выступать за улучшение услуг и политик, направленных на смягчение неблагоприятных последствий COVID-19 на психологическое состояние людей». Заявки можно подавать на румынском, английском или русском языках.

Для подачи полной заявки необходимы следующие документы:

 • форма заявки (в формате MS Word и подписанного PDF),
 • свидетельство о регистрации,
 • финансовый отчет за 2019-2020 гг., утвержденный руководством организации.

Неполные заявки на финансирование рассматриваться не будут.

Вопросы по этому конкурсу заявок можно отправлять по вышеуказанному адресу электронной почты до 27 июля 2021 года. Информационное совещание состоится 28 июля в 10:00. Для того чтобы получить доступ к этому совещанию, отправьте нам электронное письмо до 27 июля, и мы предоставим ссылку на ZOOM, где будет проходить совещание. 


Autor: PIN Moldova

Articole similare