Căutăm formatori pentru a furniza sprijin strategic individual pentru advocacy

Publicat: 7 aug. 2021 Timp de citit: 9 minute
Căutăm formatori pentru a furniza sprijin strategic individual pentru advocacy
© Foto: Natalia Rotaru

Sprijin strategic individual pentru advocacy

Despre proiect:

Această activitate este o parte a proiectului „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need. Proiectul își propune să sprijine organizațiile societății civile (OSC) pentru a reduce impactul pandemiei de COVID-19 și a contribui la reziliența socio-economică pe termen lung a grupurilor vulnerabile. În cadrul acestui proiect, atât OSC-urile cu experiență vastă, cât și cele la firul ierbii, vor primi suport de People in Need Moldova.

Proiectul este împărțit în două etape. Prima etapă, care se încheie această vară, se concentrează pe furnizarea de servicii și capacitatea operațională a OSC-urilor. Scopul ei constă în reducerea impactului negativ al COVID-19 pe termen scurt și mediu. În cadrul primei etape, au fost lansate 4 cereri de oferte, în urma cărora 11 beneficiari au fost finanțați, alți câțiva urmând să fie selectați prin intermediul cereriii de oferte la nivel local. A doua etapă se concentrează pe barierele care împiedică grupurile vulnerabile să își exercite drepturile și contribuie la reziliența sectorului neguvernamental. Unul dintre elementele cheie ale acestei etape este dezvoltarea capacității de advocacy și crearea strategiilor de advocacy pentru 6 OSC-uri. Această etapă a fost lansată pe 16 iulie, cu un Apel de Parteneriate pentru identificarea OSC-urilor care să militeze pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor destinate reducerii impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor.

OSC-urile identificate se vor concentra pe unul sau mai multe grupuri țintă: tineri, persoane cu dizabilități, familii vulnerabile, inclusiv femei și bărbați în vârstă. OSC-urile vor fi selectate de o comisie de evaluare în baza formularului de aplicare și a unui interviu.

Obiectivul principal:

People in Need Moldova este în căutarea a doi formatori/experți calificați pentru a facilita elaborarea strategiilor de advocacy pentru OSC-uri și a le oferi sprijin în calitate de mentori la începutul implementării strategiilor respective. Fiecare strategie de advocacy va fi pregătită în cadrul unui atelier de lucru participativ (2 zile, și 1 zi de consiliere). De asemenea, se așteaptă ca mentorii să ofere asistență practică ad-hoc în număr de 2-8 ore pe lună pentru fiecare organizație într-o perioadă de 12 luni. Organizațiile vor primi și sprijin financiar (până la 4000 EUR) pentru a-și implementa strategiile de advocacy.

Atelierul de lucru, o sesiune de consiliere, facilitarea elaborării strategiilor de advocacy și instruirea în procesul de lucru vor fi oferite în total pentru 6 OSC-uri la firul ierbii și cele cu experiență vastă. Fiecare strategie de advocacy urmează să fie elaborată în mod participativ, cu implicarea OSC-urilor respective.

Fiecare formator va oferi un atelier de lucru și alte activități pentru 3 OSC-uri. Urmează să fie oferit un atelier de 2 zile, o zi de consiliere pentru fiecare organizație și instruire în procesul de lucru pe parcursul anului, iar numărul de ore va fi discutat cu candidații selectați. Durata planificată a atelierului este indicată în zile lucrătoare (1 zi = 8 ore, 50% din timpul planificat pentru atelier vor fi adăugate pentru pregătirea atelierului, acest lucru fiind aplicabil și pentru ziua de consiliere). Ar fi preferabil ca atelierul să se desfășoare offline, dar poate avea loc și online, în cazul restricțiilor la momentul respectiv.

Atelierele pot fi organizate în limba română și potențial în limba rusă, în cazul participării la acestea a reprezentanților OSC-urilor care cunosc doar limba rusă.

Ofertele la această cerere pot fi depuse atât de persoanele fizice, cât și de persoanele juridice.

Responsabilități:

Expertul va fi responsabil de:

 • Proiectarea atelierului de lucru participativ pentru planificarea strategiilor de advocacy (activitate de 2 zile și o zi de consiliere) pentru 3 organizații ale societății civile, ținând cont de informațiile din autoevaluarea OSC-urilor, în strânsă cooperare cu echipa proiectului PIN:

          - Strategiile de advocacy vor conține următoarele elemente: scopurile activității de advocacy, obiective, public țintă, abordare, riscuri, mesaje și planul de activități concrete pentru o durată de 12 luni.

 • Realizarea atelierului menționat mai sus în cooperare cu echipa de proiect PIN în perioada septembrie-decembrie 2021. Sesiunile de consiliere urmează să fie organizate în decurs de 12 luni.
 • Prezentarea în timp util a următoarelor:

          - Scurtă descriere a modulului de consolidare a capacităților;

          - Agenda atelierului;

          - Materiale de suport (inclusiv eventuale prezentări, fișe de lucru);

          - Fotografii / capturi de ecran de la sesiunile de instruire;

          - Lista participanților;

          - Schița recomandărilor pentru consiliere.

Remunerare:

Bugetul total disponibil prevăzut per expert este de 150 EUR (inclusiv toate impozitele și contribuțiile sociale/medicale) pe zi lucrătoare (inclusiv pregătirea atelierului, realizarea atelierului și suport de consiliere).

Calificări și competență necesare:

 • Experiență vastă în activități de advocacy și elaborarea/desfășurarea campaniilor de advocacy;
 • Experiență de planificare a strategiei de advocacy și de participare în procesul de pregătire a strategiei de advocacy;
 • Experiență în conducerea și facilitarea de ateliere și instruiri participative;
 • Cunoașterea limbii române și preferabil a limbii ruse. Cunoașterea limbii engleze este un avantaj;
 • Abilitatea de a îndeplini sarcini și responsabilități în termenele stabilite;
 • Abilități dovedite de comunicare și colaborare, deschidere către învățarea lucrurilor noi;
 • Experiență de consiliere, mentorat și consultanță reprezintă un avantaj;
 • Cunoașterea societății civile și a mediului politic din Republica Moldova reprezintă un avantaj.

Procesul de aplicare:

Persoanele interesate sunt rugate să depună un dosar care să conțină:

1. CV cu indicarea calificării solicitate;

2. Un scurt concept al atelierului participativ de planificare a strategiei de advocacy în corespundere cu cerințele indicate;

3. Disponibilitate de implicare timp de 12 luni;

4. 2 referințe cu privire la realizarea unor ateliere de lucru/instruiri similare.

Procesul decizional:

Dosarele vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

 • Experiența demonstrată a mentorului în domeniile de advocacy și facilitare;
 • Calitatea conceptului propus.

Dosarul urmează să fie expediat în format electronic la concurs.moldova@peopleinneed.cz cu indicarea în subiectul mesajului: Sprijin strategic individual pentru advocacy – numele organizației/persoanei. Puteți adresa întrebări la e-mailul menționat mai sus până pe 12 august.

Termen limită de aplicare: 3 septembrie 2021

Doar candidații preselecționați vor fi contactați.


*****

Мы в поиске тренеров для проведения индивидуальной стратегической адвокационной поддержке

О проекте:

Данная задача является частью проекта «Восточное партнерство - COVID-19 Программа солидарности», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого People in Need. Проект направлен на поддержку организаций гражданского общества (ОГО) в смягчении последствий пандемии COVID-19 и укреплении долгосрочной социально-экономической устойчивости уязвимых групп населения. В рамках этого проекта поддержку от People in Need Moldova получат как хорошо зарекомендовавшие себя, так и низовые ОГО.

Проект разделен на два этапа. Первый этап, который завершается этим летом, ориентирован на предоставление услуг и оперативный потенциал ОГО. Он направлен на смягчение краткосрочных и среднесрочных негативных последствий COVID-19. На первом этапе было объявлено 4 конкурса заявок, и 11 получателей грантов получили финансирование, а еще несколько будут отобраны в ходе конкурса для низовых организаций. Второй этап сфокусирован на барьерах, препятствующих уязвимым слоям населения осуществлять свои права и способствующих повышению устойчивости сектора ОГО. Одним из ключевых элементов этого этапа является наращивание правозащитного потенциала и создание стратегий адвокации для 6 ОГО. Этот этап начался 16 июля с призыва к партнерству, направленного на выявление ОГО, которые будут выступать за улучшение услуг и политик, направленных на смягчение негативных последствий COVID-19 на психологическое благополучие людей.

Выявленные ОГО будут сосредоточены на одной или нескольких целевых группах: молодежь, люди с ограниченными возможностями, уязвимые семьи, включая пожилых женщин и мужчин. ОГО будут выбраны оценочной комиссией на основании письменного заявления и собеседования.

Главная цель:

People in Need Moldova ищет двух квалифицированных тренеров/экспертов для содействия разработке стратегии адвокации совместно с ОГО и оказания им коучинговой поддержки в начале ее реализации. Стратегия адвокации будет подготовлена во время совместного семинара (2-дневная и 1-дневная последующая сессия, «follow-up»), также ожидается, что тренеры будут оказывать специальную практическую коучинговую поддержку в объеме от 2 до 8 часов в месяц для каждой организации на протяжении 12 месяцев. Организации также получат финансовую поддержку (до 4 000 евро) для реализации своих адвокационных стратегий.

Проведение семинара, последующей сессии, а также содействие в разработке стратегий адвокации и тренинг на рабочем месте будут предложены в общей сложности 6 низовым и хорошо зарекомендовавшим себя ОГО. Стратегия адвокации должна разрабатываться на основе широкого участия с привлечением ОГО.

Каждый тренер проведет семинар и другие мероприятия для 3 ОГО. В течение года необходимо провести 2-дневный семинар и 1 последующую сессию для каждой организации, а также тренинг на рабочем месте; количество часов будет обсуждаться с отобранными кандидатами. Планируемая продолжительность семинара указывается в рабочих днях (1 день = 8 часов, 50% запланированного времени семинара будет добавлено к подготовке семинара, что также применимо к последующей однодневной сессии). Семинары желательно проводить в очном режиме; в зависимости от ограничений, они также могут проходить онлайн.

Семинары можно проводить на румынском и, возможно, русском языках, если есть представители ОГО, владеющие только русским языком.

Подать заявку могут как физические, так и юридические лица.

Обязанности:

Эксперт несет ответственность за:

 • Разработку совместного семинара по планированию стратегии адвокации (двухдневная сессия и однодневная последующая сессия) для трех организаций гражданского общества на основе информации, полученной в результате самооценки ОГО, в тесном сотрудничестве с командой проекта PIN:

          - Стратегии адвокации должны содержать: определение целей адвокации, задач, целевых аудиторий, подхода, рисков, сообщений и плана конкретных мероприятий на 12 месяцев.

 • Проведение вышеупомянутого семинара совместно с командой проекта PIN в период с сентября по декабрь 2021 года. Последующие коучинговые сессии должны проводиться в течение 12 месяцев.
 • Своевременное предоставление результатов:

          - Краткое описание модуля наращивания потенциала.

          - Программа семинара.

          - Вспомогательные материалы (включая любые презентации, рабочие листы).

          - Фотографии / скриншоты с тренировок.

          - Список участников.

          - Краткое изложение рекомендаций по дальнейшим действиям.

Вознаграждение:

Запланированный общий доступный бюджет на одного эксперта равен 150 евро (включая все налоги и социальные/медицинские взносы) за рабочий день (включая подготовку к семинару, проведение семинара и коучинговую поддержку).

Требуемая квалификация и опыт:

 • Большой опыт адвокации и проведения кампаний.
 • Опыт планирования стратегий адвокации и процесса их подготовки.
 • Опыт проведения и содействия в проведении совместных семинаров и тренингов.
 • Свободное владение румынским и, желательно, русским языком. Знание английского языка будет преимуществом.
 • Способность выполнять задачи и обязанности в установленные сроки.
 • Проверенные навыки общения и сотрудничества, открытость к обучению новому.
 • Опыт работы с коучингом, наставничеством и консультированием рассматривается как преимущество.
 • Знание среды гражданского общества Молдовы, а также политической среды считается преимуществом.

Подача заявки:

Заинтересованным лицам предлагается предоставить:

1. Резюме, подтверждающее ожидаемую квалификацию.

2. Краткую концепцию семинара по совместному планированию стратегии адвокации, соответствующего указанным требованиям.

3. Готовность участвовать в проекте 12 месяцев.

4. 2 рекомендации, связанные с проведением подобных семинаров / тренингов.

Процесс принятия решения:

Заявки будут оцениваться по следующим критериям:

 • Продемонстрированный опыт адвокации и коучинговой работы по облегчению процесса.
 • Качество предлагаемой концепции.

Пакет документов необходимо отправить в электронной форме по адресу concurs.moldova@peopleinneed.cz с указанием в теме письма: Индивидуальная стратегическая адвокационная поддержка - название организации/физического лица. Вопросы можно отправлять на указанный выше адрес электронной почты до 12 августа.

Крайний срок: 3 сентября 2021 г.

Мы свяжемся только с отобранными кандидатами.


Autor: People in Need

Articole similare