Program adaptat necesității de consolidare a capacităților pentru Actorii societății civile ca promotori ai schimbării

Publicat: 23 feb. 2021 Timp de citit: 13 minute
Program adaptat necesității de consolidare a capacităților pentru Actorii societății civile ca promotori ai schimbării
© Foto: PIN Moldova Archive

Subiect: Termeni de Referință pentru selectarea unui expert / grup de experți, care va organiza ateliere de lucru online pentru actorii noi și informali ai societății civile.

Proiect: Actorii societății civile ca promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova

Termenul limită pentru prima rundă de consolidare a capacităților: 05/03/21

Deoarece sunt prevăzute runde suplimentare de consolidare a capacităților, Termenii de Referință vor rămâne deschiși, iar ofertele ulterioare vor fi procesate pe măsura recepționării acestora.

INFORMAȚIE DESPRE PROIECT:

Această sarcină face parte din proiectul „Actorii societății civile – promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need. Proiectul își propune să sprijine actorii civici noi, care se angajează să reprezinte nevoile oamenilor, încercând să influențeze schimbarea sistemică reală și să abordeze chestiuni importante noi, care nu sunt cunoscute sau discutate pe larg în societate. Noi recunoaștem diversitatea lor și nu ne imaginăm ca ele toate să urmeze aceeași cale de a deveni organizații ale societății civile formalizate. În același timp, credem că avem ceva de învățat și de oferit unul altuia. 

În fiecare dintre țările în care este implementat proiectul, noi sprijinim 8 actori selectați ai societății civile la elaborarea unei viziuni de schimbare, planificarea pașilor concreți în acest sens, consolidarea capacităților și accesarea resurselor necesare pentru a trece de la plan la realitate. PIN colaborează cu participanții pentru a crea programe ajustate, care vor ajuta inițiativele lor să crească și să își atingă obiectivele.

Participanții sunt implicați în domenii tematice, de la dezvoltarea comunitară și implicarea tinerilor până la incluziunea socială și drepturile femeilor.

OBIECTIVUL PRINCIPAL

People in Need Moldova caută formator(i)/expert(ți) calificat(ți) pentru livrarea unui sau mai multor module de consolidare a capacităților descrise mai jos către reprezentanții a opt organizații noi și grupuri informale de inițiativă civică sau mișcări sociale (OSC). Candidații pot depune propuneri pentru una sau mai multe secțiuni sau subsecțiuni ale Termenilor de Referință. Se va acorda prioritate candidaților, care vor putea acoperi subiectul sub forma unui atelier de lucru practic și participativ.

Planificarea consolidării capacităților se poate modifica în funcție de nevoile participanților și de disponibilitatea finanțării.

 • Implicarea comunității (2 zile): creșterea responsabilității față de membrii comunității (persoanele pe care le deservește OSC și persoanele care o susțin); cum vă asigurați că ei au încredere în organizație, contribuie la elaborarea strategiei și se implică activ în activitatea organizației;
 • Comunicarea strategică (2 zile): cum trebuie să fie transmis mesajul despre o problemă socială comunității largi, adaptarea mesajului la diferite audiențe, mediatizarea, împuternicirea comunității să-și facă vocea auzită, abordarea unor probleme sensibile (adică marginalizare, gen), implicarea constituenților externi;
 • Rețele de socializare pentru OSC (1 zi): de ce și cum să folosiți cele mai populare platforme de rețele de socializare.
 • Guvernanța internă și dinamica echipei (2 zile): cum să împărțiți rolurile, atribuiți responsabilități și abordați dezacordurile în echipă; de ce și cum să stabiliți normele și procedurile interne, de luare a deciziilor, sisteme de comunicare și responsabilizare; bune practici pentru grupurile informale sau recent formate;
 • Colectarea de fonduri / fundraising (1 zi): surse tradiționale și alternative de finanțare, mecanisme eficiente de colectare a fondurilor și posibilități de diversificare a surselor de finanțare; comunicare externă, coordonare în rețea și poziționare pentru mobilizarea resurselor.
 • Elaborarea propunerilor (1 zi): Prezentare generală a donatorilor, care acordă granturi mici grupurilor informale de inițiativă civică sau mișcărilor sociale; introducere în formularea problemelor și elaborarea propunerilor.
 • Crowdfunding (1 zi): cum să câștigați și să păstrați încrederea donatorilor mici, ce platforme să folosiți, cum să raportați, ce reguli se aplică.
 • Parteneriate strategice (1 zi): cum să identificați, să includeți și să lucrați în parteneriat cu alți actori care împărtășesc aceeași viziune.
 • Rețele și parteneriate ale societății civile (1 zi): coordonare și colaborare cu alți actori ai societății civile; potențial de cooperare între OSC-urile stabilite și grupurile informale de inițiativă civică sau mișcările sociale.
 • Cooperarea societății civile cu sectorul privat (1 zi): beneficii și riscuri; ce am putea avea în comun – oportunități pentru parteneriat; bune practici,
 • Dialog politic și pledoarie / advocacy (2 zile): identificarea actorilor publici relevanți, luarea deciziei cu privire la poziția care trebuie să fie luată, cercetarea și formularea unei probleme, găsirea pârghiilor, implicarea factorilor de decizie prin intermediul mecanismelor de dialog politic sau direct (cu accent pe nivelul local).
 • Îndrumare, mentorat și consultare la locul de muncă pe oricare din subiectele de mai sus.

Atelierele pot fi desfășurate în limba română sau în limba engleză / rusă, după caz.

Subiectele indicate se bazează pe nevoile specifice de consolidare a capacităților identificate de OSC-urile țintă atunci când au trecut prin procesele de autoevaluare a capacității organizaționale și de planificare strategică. Formatorul este încurajat să contacteze OSC-urile țintă înainte de atelier pentru a întreba care sunt domeniile lor de interes.

Durata planificată a fiecărui atelier este indicată în zile lucrătoare (1 zi = 8 ore). În format online, atelierul trebuie divizat în câteva sesiuni mai scurte. 50% din timpul planificat pentru atelier va fi adăugat pentru pregătire (adică 1 zi de pregătire pentru un atelier de 2 zile). La necesitate, instruirea poate fi completată cu activități suplimentare de consolidare a capacităților, cum ar fi îndrumare, mentorat și consultări la locul de muncă (bugetate separat).

La acest apel pot participa atât persoane fizice, cât și persoane juridice.

RESPONSABILITĂȚI:

Expertul / grupul de experți vor avea următoarele responsabilități:

 • Conceptualizarea atelierului de lucru în jurul unui sau mai multor subiecte menționate mai sus, ceea ce va ajuta participanții să se familiarizeze cu tema și să găsească aplicări directe în activitatea lor prin interacțiune și exerciții practice;
 • Realizarea modulului în funcție de nevoile participanților și în coordonare cu echipa proiectului PIN;
 • Prezentarea la timp a livrabilelor;
 • Susținerea reprezentanților OSC la identificarea informațiilor relevante, literaturii și monitorizarea acestora (la necesitate).
 • Consultări de consolidare cu OSC-urile participante (la necesitate).

Limba de lucru: română, engleză sau rusă.

LIVRABILE CHEIE

 • Descrierea succintă a modulului de consolidare a capacităților;
 • Agenda atelierului;
 • Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru);
 • Fotografii / capturi de ecran de la sesiunile de instruire;
 • Lista participanților;
 • Descrierea recomandărilor pentru consolidare.

ASPECTE ORGANIZATORICE:

Formatorul(ii)/expertul(ii)/grupul de experți vor lucra sub supravegherea directă a Coordonatorului pe Țară din partea PIN.

CALIFICĂRI ȘI EXPERTIZĂ NECESARĂ

 • Experiență în organizarea atelierelor practice și participative orientate spre dezvoltarea abilităților, nu doar spre transferul de informații;
 • Experiență în desfășurarea atelierelor, instruirilor sau activităților online; înțelegerea specificului mediului, învățării și colaborării online;
 • Experiența în acordarea îndrumărilor, mentoratului sau consultărilor individuale va fi considerată un avantaj;
 • Cunoașterea mediului societății civile din Moldova. Experiența în activismul civic, participarea civică va fi considerată un avantaj;
 • Abilități demonstrate de comunicare și colaborare, deschidere către învățarea lucrurilor noi ca parte a procesului;
 • Capacitatea de a realiza sarcini și a îndeplini responsabilități în termene fixe;
 • Motivație și angajament față de valorile transparenței și integrității;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române (preferabil), engleză sau rusă (opțional).

PROCESUL DE APLICARE

Persoanele interesate pot aplica pentru a acoperi toate sau unele din subiectele propuse de instruire.

Persoanele interesate sunt încurajate să depună un dosar ce va conține:

1. Conceptul programului (programelor) de formare, care descrie în detalii subiectele ce urmează a fi acoperite, toate etapele procesului propus să se desfășoare în persoană sau la distanță, și instrumentele, care vor fi utilizate pentru ca procesul să fie participativ și să răspundă necesităților publicului;

2. CV-urile (trebuie să indice clar experiența formatorilor în domeniul vizat de instruire);

3. Disponibilitatea (date specifice) în lunile martie, aprilie și mai 2021 (unele module sunt prevăzute și pentru perioada iunie-decembrie, disponibilitatea urmând a fi discutată ulterior);

4. Dacă aplicați ca persoană juridică, vă rugăm să includeți profilul organizației sau companiei Dvs. și profilurile formatorului(lor)/expertului(lor), care vor furniza serviciile, inclusiv CV-ul, disponibilitatea și lucrările publicate.

5. 2 referințe referitoare la instruiri anterioare desfășurate pe subiecte similare.

Remunerarea expertului / grupului de experți este stabilită la 150 EURO pe zi de lucru (inclusiv pregătirea și desfășurarea instruirii).

Procesul decizional:

Propunerile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • Experiența demonstrată a formatorului în domeniul relevant.
 • Sumarul sarcinilor / programul propus.

Pachetele de propuneri vor fi depuse în versiune electronică la Moldova-CSA@peopleinneed.cz, cu menționarea OSC drept promotori ai schimbării în țările Caucazului de Sud și Republica Moldova în subiectul mesajului.

Termen limită: 5 martie 2021

Vor fi contactați doar candidații selectați în lista scurtă.

Femeile și bărbații sunt încurajați să aplice în egală măsură.


*****

Индивидуальная программа развития потенциала для субъектов гражданского общества как движущая сила изменений


Тема: Условия для отбора эксперта/группы экспертов для проведения семинаров в режиме онлайн для новых и устоявшихся субъектов гражданского общества.

Проект: Субъекты гражданского общества как движущие силы перемен на Южном Кавказе и в Молдове

Крайний срок первого раунда развития потенциала: 05/03/21

По мере планирования следующих раундов развития потенциала, техническое задание будет оставаться открытым, и последующие заявки будут обрабатываться по мере поступления.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ:

Данное задание является частью проекта «Субъекты гражданского общества как движущие силы перемен на Южном Кавказе и в Молдове», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого организацией People in Need. Проект направлен на поддержку новых субъектов гражданского общества, ориентированных на представление потребностей людей, стремящихся повлиять на реальные системные изменения и поднимающих новые важные вопросы, не широко известные или обсуждаемые в обществе. Мы признаем их разнообразие и не предполагаем, что все они пойдут по одному и тому же пути превращения в формализованные организации гражданского общества. В то же время мы считаем, что нам есть чему поучиться и что предложить друг другу.

В каждой из стран проекта мы поддерживаем 8 отобранных субъектов гражданского общества в разработке видения изменений, планировании конкретных шагов по их достижению, развитии потенциала и доступе к ресурсам, необходимым для перехода от плана к реальности. PIN работает вместе с участниками над разработкой индивидуальных программ, которые помогут их инициативам расти и достигать поставленных целей.

Участники занимаются различными тематическими областями – от развития местных сообществ и вовлечения молодежи, до социальной интеграции и прав женщин.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Организация People in Need в Молдове ищет квалифицированного(-ых) инструктора (-ов)/эксперта(-ов) для предоставления одного или нескольких модулей по развитию потенциала, описанных ниже, представителям восьми новых и устоявшихся организаций гражданского общества (ОГО). Кандидаты могут подать заявку на один или несколько разделов или подразделов технического задания. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, которые смогут осветить соответствующую тему в форме практического семинара с активным вовлечением участников.

Планирование развития потенциала может меняться в зависимости от потребностей участников и наличия финансирования.

 • Вовлечение аудитории (2 дня): укрепление подотчетности перед аудиторией (люди, в пользу которых ОГО работает, и люди, которые ее поддерживают); как сделать так, чтобы они доверяли организации, помогали формировать ее стратегию и активно участвовали в ее работе.
 • Стратегическая коммуникация (2 дня): как донести идею о социальной проблеме до широкой общественности, адаптировать ее к различным аудиториям, осветить ее в средствах массовой информации, помочь сообществу высказаться, действенно поднимать деликатные вопросы (например, маргинализацию, гендерные вопросы), охватить внешние заинтересованные стороны.
 • Социальные медиа для ОГО (1 день): зачем и как использовать популярные платформы социальных медиа.
 • Внутреннее управление и командная динамика (2 дня): как распределять роли и обязанности и устранять разногласия в команде; зачем и как устанавливать внутренние правила и процедуры, а также системы принятия решений, коммуникации и подотчетности; передовая практика для неформальных или недавно сформированных групп;
 • Сбор средств (1 день): традиционные и альтернативные источники финансирования, успешные механизмы сбора средств и возможности диверсификации источников финансирования; внешняя коммуникация, создание сетей и позиционирование для мобилизации ресурсов.
 • Разработка предложений (1 день): обзор доноров, предоставляющих небольшие гранты ОГО на уровне сообществ; введение в формулирование проблем и разработку предложений.
 • Краудфандинг (1 день): как завоевать и сохранить доверие мелких доноров, какие платформы использовать, как отчитываться, какие правила действуют.
 • Стратегическое партнерство (1 день): как найти других субъектов с аналогичным видением, установить с ними контакты и работать в партнерстве с ними.
 • Сети и партнерства гражданского общества (1 день): координация и сотрудничество с другими субъектами гражданского общества; потенциал сотрудничества между широко известными ОГО и ОГО на уровне сообществ.
 • Взаимодействие гражданского общества с частным сектором (1 день): выгоды и риски; что у нас может быть общего – возможности для партнерства; передовая практика.
 • Политический диалог и пропаганда (2 дня): как определить нужных государственных субъектов, решить, какую позицию занять, исследовать и сформулировать проблему, найти рычаги, взаимодействовать с лицами, принимающими решения, через механизмы политического диалога или напрямую (с особым акцентом на местном уровне).
 • Коучинг, наставничество и консультационная поддержка на рабочем месте по любой из вышеперечисленных тем.

Семинары могут проводиться как на румынском, так и на английском / русском языках.

Указанные темы основаны на конкретных потребностях в развитии потенциала, выявленных целевыми ОГО по мере прохождения ими процессов самооценки организационного потенциала и стратегического планирования. Тренеру рекомендуется связаться с целевыми ОГО до начала семинара, чтобы узнать об их конкретных областях интересов.

Планируемая продолжительность каждого семинара указывается в рабочих днях (1 день = 8 часов). В онлайн-формате они должны быть разделены на несколько коротких сессий. 50% запланированного времени семинара будет добавлено для подготовки (т.е. 1 день подготовки к 2-дневному семинару). При необходимости обучение может быть дополнено дополнительными мероприятиями по развитию потенциала, такими как коучинг, наставничество и консультации на рабочем месте (финансируются отдельно).

Подать заявку на данный конкурс проектов могут как физические, так и юридические лица.

ОБЯЗАННОСТИ:

Эксперт/группа экспертов будет отвечать за:

 • Разработку семинара, охватывающего одну или несколько перечисленных выше тем, который поможет участникам ознакомиться с темой и найти прямое применение для своей работы через взаимодействие и практические упражнения;
 • Представление модуля в соответствии с потребностями участников и по согласованию с проектной командой PIN;
 • Своевременное представление результатов;
 • Поддержку представителей ОГО в поиске необходимой информации, литературы и в контроле исполнения (при необходимости);
 • Последующие консультации с участвующими ОГО (при необходимости).

Рабочий язык: румынский, английский или русский.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 • Краткое описание модуля развития потенциала;
 • Программа семинара;
 • Вспомогательные материалы (включая презентации, рабочие листы);
 • Фотографии/скриншоты с тренингов;
 • Список участников;
 • Набросок рекомендаций для последующей деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ:

Инструктор(ы)/эксперт(ы)/группа экспертов будет/будут работать под непосредственным руководством координатора PIN по стране.

ТРЕБУЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ

 • Опыт организации практических семинаров с активным вовлечением участников, направленных на развитие навыков, а не просто передачу информации;
 • Опыт ведения онлайн-семинаров, тренингов или мероприятий; понимание специфики онлайн-среды, обучения и сотрудничества;
 • Опыт предоставления коучинга, наставничества или индивидуальных консультаций будет считаться преимуществом;
 • Знание молдавского гражданского общества. Опыт в качестве гражданского активиста, опыт гражданского участия будет рассматриваться как преимущество;
 • Подтвержденные навыки общения и сотрудничества, открытость к изучению нового как части процесса;
 • Способность выполнять задачи и обязанности в установленные сроки;
 • Мотивация и приверженность ценностям прозрачности и честности;
 • Свободное владение румынским (предпочтительно), английским или русским (необязательно) языками.

ПРОЦЕСС ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

Заинтересованные лица могут подать заявку на все предложенные темы тренингов или на любую из них.

Заинтересованные лица должны подать файл, содержащий:

1. Концепцию учебной программы (программ), с подробным описанием тем, всех этапов предлагаемого процесса, который будет проводиться либо лично, либо дистанционно, а также инструментов, которые будут использоваться для обеспечения активного вовлечения участников в процесс и удовлетворения потребностей аудитории.

2. Резюме (в резюме должен быть четко указан опыт тренеров в той области, к которой относится обучение).

3. Доступность (конкретные даты) в марте, апреле и мае 2021 года (некоторые модули также предусмотрены на июнь-декабрь, доступность будет обсуждаться позже).

4. Если вы подаете заявку в качестве юридического лица, включите, пожалуйста, профиль вашей организации или компании, а также профили тренера(-ов)/эксперта(-ов), которые будут предоставлять услуги, включая резюме, доступность и опубликованные работы.

5. 2 рекомендации, касающиеся предыдущих тренингов, проведенных по аналогичной теме (темам).

Планируемое вознаграждение эксперта/группы экспертов составляет 150 евро за рабочий день, (включая подготовку и проведение тренинга).

Процесс принятия решений:

Заявки будут оцениваться по следующим критериям:

 • Доказанный опыт тренера в соответствующей области.
 • Краткое изложение задач / предлагаемой программы.

Пакеты заявок должны быть представлены в электронном виде по адресу Moldova-CSA@peopleinneed.cz, с темой сообщения CSAs as Drivers of Change in South Caucasus and Moldova («Субъекты гражданского общества как движущие силы перемен на Южном Кавказе и в Молдове»).

Крайний срок: 5 марта 2021 года

Мы свяжемся только с кандидатами, прошедшими отбор.

Заявки приветствуются в равной степени от женщин и мужчин.


Autor: People in Need

Articole similare