Program de granturi pentru ONG-uri din Republica Moldova

Publicat: 8 mai 2024 Timp de citit: 7 minute
Program de granturi pentru ONG-uri din Republica Moldova
© Foto: PIN Moldova
CERERE DE PROPUNERI PENTRU OSC-URI DIN MOLDOVA CARE VOR PRIMI SPRIJIN FINANCIAR ÎN CADRUL PROIECTULUI "ÎMPUTERNICIREA ACȚIUNII COMUNITARE: MOBILIZAREA SOCIETĂȚII CIVILE LOCALE ÎN CONTEXTUL CRIZEI REFUGIAȚILOR UCRAINENI PENTRU A SPORI ACCESUL LA SERVICII SOCIALE ESENȚIALE".
PROGRAMUL DE GRANTURI PIN PENTRU ACTORII SOCIETĂȚII CIVILE IN PROGRAMUL DE ȚARĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA
Scurtă descriere a suportului PIN

Sprijinul financiar în cadrul acestei cereri de propuneri este acordat de fondul SOS-Ukraine (Ukraine Emergency Appeal Fund), care a fost lansat de People in Need (PIN) în februarie 2022, în Republica Cehă, pentru a strânge fonduri de la cetățeni și companiile cehe cu scopul de a sprijini Ucraina.

Fondul a devenit un instrument al PIN pentru a susține organizațiile locale ale societății civile care oferă asistență vitală, servicii sociale și abordează provocările existente ale refugiaților și populației vulnerabile din Moldova. Pentru a atinge scopul programului, PIN va selecta proiecte ale actorilor societății civile prin intermediul unui apel deschis de propuneri.

Context

După mai bine de doi ani de strămutare, refugiații din Ucraina sunt expuși riscului de sărăcie, iar măsurile insuficiente de protecție socială agravează barierele existente în ceea ce privește incluziunea socioeconomică. Unele grupuri cu vulnerabilități potențiale au fost trecute cu vederea, în principal din cauza faptului că nu sunt specificate ca grupuri-țintă în sistemele naționale de protecție socială și din cauza lipsei unor proceduri sistematice și cuprinzătoare de identificare a persoanelor cu nevoi specifice în primele etape ale înregistrării lor în țara gazdă. Sprijinul disponibil din partea statului și a actorilor internaționali de dezvoltare pentru refugiații din Ucraina și din alte țări care locuiesc în Republica Moldova este insuficient pentru a acoperi nevoile de bază ale acestora.

Domenii de punere în aplicare:
 • Întreg teritoriu al Republicii Moldova
Organizația dvs. poate depune cereri de finanțare o singura dată pentru un singur lot:

 • Lotul 1. Coeziunea socială.

Activitățile pot viza: promovarea unui sentiment de apartenență și înțelegere reciprocă între refugiații ucraineni și comunitățile locale prin evenimente comunitare, care vor implica în mod activ persoanele izolate și marginalizate din grupurile defavorizate; desfășurarea unor campanii de advocacy (de exemplu, un document de advocacy, inițiative de advocacy etc.) pentru evidențierea lacunelor existente în domeniul incluziunii sociale a refugiaților și/sau a altor grupuri vulnerabile din Moldova.

 • Lotul 2. Servicii sociale și de protecție.

Activitățile pot include unități mobile de asistenți sociali/psihologi pentru organizarea evenimentelor comunitare; identificarea cazurilor și sesizarea; asigurarea asistenței pentru protecție individuală; diseminarea informațiilor privind drepturile, serviciile disponibile și/sau liniile telefonice de asistență; orice alte activități de protecție care facilitează accesul la serviciile sociale și promovează incluziunea socială a grupului dezavantajat.

Durata preconizată a proiectului:
 • Până la 6 luni
 • Data posibilă de începere: 1 iunie 2024
 • Data de încheiere: 31 decembrie 2024
Proiectul dumneavoastră ar trebui să vizeze:
 • Cel puțin 150 de beneficiari direcți unici pe proiect - 50% persoane vulnerabile din Moldova și 50% refugiați ucraineni.
 • Cel puțin unul dintre următoarele grupuri de persoane: persoane cu dizabilități, vârstnici, adolescenți, copii, populație romă, alte grupuri vulnerabile de populație identificate de organizația dumneavoastră.
Sunt disponibile două tipuri de subvenții:
 • Subvenție mică 1.000 - 5.000 Euro
 • Subvenție medie 15,000 - 25,000 Euro

Subvenția va fi acordată pe baza deciziei comisiei de evaluare a PIN (a se vedea Criterii de evaluare a cererilor). Pentru a vă spori șansele de a obține un grant, PIN încurajează organizațiile să prezinte propuneri realiste și bine gândite. Numărul de granturi este limitat.

Criterii de evaluare a cererilor:

În conformitate cu procedurile de evaluare a cererilor PIN, fiecare solicitant va primi puncte pe baza pachetului de documente depuse și a conformității cu criteriul specificat. Fiecare solicitant poate obține un maxim de 135 de puncte. Solicitanții cu cele mai mari punctaje vor primi sprijin financiar nerambursabil.

1. Solicitantul demonstrează că înțelege contextul, nevoile și problemele grupurilor vulnerabile din comunitățile țintă, precum și riscurile legate de proiect. Max. 20 de puncte

2. Solicitantul are experiență în sprijinirea grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, în special a persoanelor strămutate și a refugiaților. Max. 20 de puncte

3. Solicitantul are experiență de lucru dovedită în unul sau în toate domeniile: furnizarea de servicii sociale pentru populația vulnerabilă, refugiați etc.; furnizarea de servicii de protecție pentru populația vulnerabilă, refugiați etc.; muncă comunitară pentru reziliență și/sau coeziune socială; advocacy. Max. 20 de puncte

4. Solicitantul a prezentat documente financiare care dovedesc un management financiar de înaltă calitate (de exemplu, rapoarte către donatori, documente furnizate către FISC și Statistică). Max. 15 puncte

5. Durata și durabilitatea globală a proiectului propus Max. 15 puncte

6. Capacitatea operațională a solicitantului este adecvată pentru proiectul propus (de exemplu, numărul de angajați, voluntari, mijloace de transport ar trebui să fie suficient pentru implementare, raportare etc.). Max. 15 puncte

7. Solicitantul demonstrează că angajamentul cu comunitatea/țările țintă este adecvat pentru proiectul propus (de exemplu, solicitantul poate prezenta memorandumuri de înțelegere cu părțile interesate relevante, scrisori de susținere și scrisori de recomandare/susținere din partea autorităților locale sau a actorilor societății civile). Max. 10 puncte

8. Performanțele anterioare ale solicitantului în cadrul PIN (vor fi evaluate pe baza calității declarațiilor narative și a situațiilor financiare, precum și a respectării principalelor politici PIN). Max. 10 puncte

9. Disponibilitatea demonstrată de a dedica timp și energie semnificativă pentru dezvoltarea inițiativei/organizației/campaniilor în următoarele 6 luni. Max. 10 puncte

Date și cronologie:
 • Deschiderea concursului: 8 Mai 2024
 • Sesiune de informare: 15 mai 2024, la ora 14.00, întâlnirea va dura o oră și jumătate, link pentru întâlnire: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTU0OGZkMDEtZDU2MS00MjE1LTlmMDQtZjhkNGZmMDgxYWVl@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22c8342453-69ce-4b7b-a3e2-cda219f2985e%22,%22Oid%22:%22cf310070-e3b8-40ba-ac03-ca3ba7bfc88b%22%7D
 • Termen limită de depunere a candidaturilor: 21 mai 2024.
 • Anunțarea rezultatelor: înainte de 8 iunie 2024.
Procesul de aplicare:
 • Pregătiți documentele necesare:

1) Anexa_1_PIN_PIN_SOS_grants_Application Formular (docx);

2) Anexa_2_PIN_SOS_grants_Budget Formular (excel);

3) Documente care să confirme angajamentul dumneavoastră cu comunitățile țintă (de exemplu, memorandumuri de înțelegere cu autoritățile locale; scrisori de susținere din partea autorităților, partenerilor și/sau donatorilor); Se recomandă cu insistență să prezentați Anexa 1 și Anexa 2 în limbile română și engleză.

 • Trimiteți pachetul complet la adresa de e-mail înainte de 21 mai 2024: concurs.moldova@peopleinneed.net 
 • Toți solicitanții vor primi decizia finală din partea PIN cu privire la alocarea granturilor până la data de 8 iunie 2024.
Obligațiile PIN față de beneficiarii de granturi:
 • PIN va oferi subvenții pentru organizațiile locale;
 • PIN va organiza sesiuni de informare înainte de termenul limită de depunere a candidaturilor și va pune la dispoziție modelele necesare pentru depunerea cererilor;
 • Beneficiarii selectați vor avea parte de formare și de sprijinul necesar pentru punerea în aplicare, pentru a permite furnizarea de asistență în conformitate cu standardele umanitare și cu principiile de protecție;
 • PIN va solicita, de asemenea, partenerului să furnizeze beneficiarilor și altor părți interesate informații clare cu privire la mecanismul de reclamații, feedback și răspuns (CFRM);
 • Pentru a permite raportarea de calitate necesară, PIN va organiza reuniuni de coordonare și va pune la dispoziția partenerilor toate modelele de raportare.
Obligațiile beneficiarilor față de PIN:
 • Beneficiarii selectați vor trebui să treacă prin programul de consolidare a capacităților PIN pentru a asigura aderarea la standardele clusterului ONU și la politicile PIN, în special în ceea ce privește Codul de conduită PIN, achizițiile și MEAL;
 • Noii beneficiari de granturi PIN (cei care nu au mai primit granturi de la PIN) vor trebui să treacă prin E-PAT (Emergency Partner Assessment Processes) înainte de a primi grantul;
 • Beneficiarii selectați vor trebui să respecte cerințele de raportare financiară și narativă prevăzute în contract.
Mecanism de responsabilizare și feedback pentru parteneri

Mecanismul de responsabilizare poate fi utilizat pentru toate aspectele care se află sub influența directă a PIN, și anume: principiile și standardele umanitare la care PIN aderă, abordarea PIN în ceea ce privește colaborarea cu partenerii, Codul de conduită și politicile cheie ale PIN.

Toate reclamațiile, sugestiile și feedback-ul trebuie trimise prin intermediul următoarelor canale de comunicare:

 • cfrm.moldova@peopleinneed.net
 • FCRMforPartners@peopleinneed.net
 • Număr gratuit de asistență telefonică: 0 800 000 09
Autor: PIN Moldova

Articole similare