Susținem organizațiile tinere în activitățile lor de atenuare a efectelor COVID-19: Cerere de propuneri de proiecte

Publicat: 7 mai 2021 Timp de citit: 10 minute
Susținem organizațiile tinere în activitățile lor de atenuare a efectelor COVID-19: Cerere de propuneri de proiecte
© Foto: People in Need

Titlul proiectului: „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”

Scopul:

Sprijinirea organizațiilor în derularea activităților destinate combaterii COVID-19 și a consecințelor pandemiei prin: mobilizarea voluntarilor, sensibilizarea opiniei publice și furnizarea de servicii și materiale; și consolidarea expertizei și a resurselor organizațiilor tinere în sensul abilitării lor pentru a răspunde eficient nevoilor pe termen scurt și mediu ale grupurilor vulnerabile și pentru a-și menține continuitatea serviciilor și a se adapta la noile realități create de pandemia COVID-19.

În acest sens, PIN publică prezenta cerere de propuneri cu scopul identificării organizațiilor tinere, cărora urmează a li se acorda granturi pentru a le ajuta să satisfacă nevoile socio-economice, de sănătate și de protecție imediate ale următoarelor grupuri țintă:

 • Persoanele cu dizabilități
 • Gospodăriile rurale, inclusiv femeile și bărbații în vârstă
 • Întreprinderi micro, mici și mijlocii (IMMM) și activități generatoare de venituri
 • Tineret.

Activitățile orientative, susținute prin subvențiile de furnizare a serviciilor, se vor baza pe nevoile identificate de organizațiile tinere locale și pot include, dar nu se limitează la:

 • Servicii sociale – furnizarea de asistență socială, psiho-socială sau de sănătate
 • Redresare economică – sprijinirea întreprinderilor micro și mici, precum și a activităților generatoare de venituri, oferind abilități necesare pentru adaptarea la noile condiții de pe piața muncii
 • Protecție socială – măsuri în raport cu creșterea cazurilor de violență domestică / de gen și aspectele legate de protecția copilului
 • Educație – sprijin pentru educația la distanță și inițiative pentru a nu lăsa copiii vulnerabili să rămână în urmă din cauza închiderii școlilor sau a lipsei oportunităților de practicare a învățământului la distanță.

Despre proiect:

Ca parte a Programului de Solidaritate împotriva COVID-19 al Uniunii Europene (UE) pentru Parteneriatul Estic, PIN, NHC și AFEW și-au unit forțele ca să propună un set de intervenții în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina cu scopul atenuării impactului pandemiei de COVID-19 și contribuirii la construirea rezilienței socio-economice pe termen lung a grupurilor vulnerabile. Pentru a atinge acest obiectiv general, consorțiul recunoaște rolul critic jucat de OSC-urile locale, inclusiv organizațiile tinere, în furnizarea de servicii, mobilizarea comunității, sensibilizarea opiniei, implementarea politicilor și promovarea drepturilor omului și a libertăților civice atât în timpul, cât și după pandemie. Proiectul îi va sprijini pe acești actori-cheie în atingerea obiectivului general printr-un set de activități interdependente, care au ca scop abordarea nevoilor pe termen scurt spre mediu, dar și înlăturarea barierelor instituționale de dezvoltare pe termen lung.

Despre implementator:

Proiectul este implementat de un consorțiu din trei organizații cu experiență și capacitate incontestabile, People In Need (PIN), Netherlands Helsinki Committee (NHC) și AFEW International (AFEW).

PIN, având rolul de lider în cadrul consorțiului și proiectului, este o organizație neguvernamentală cehă care oferă sprijin material și asistență în dezvoltare, totodată pledând pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților democratice. Este una dintre cele mai mari organizații pentru ajutor și dezvoltare din Europa Centrală, derulând proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. People in Need activează în Republica Moldova din anul 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societate civilă și implicare a tinerilor, educație, participând activ în procesul de dezinstituționalizare și dezvoltare a strategiilor locale de incluziune socială.

NHC și AFEW sunt ambele specializate în activități de îmbunătățire a protecției drepturilor omului pentru persoanele responsabile din cadrul instituțiilor de tip închis și populația cu risc de probleme de sănătate publică, cum ar fi HIV, TBC și hepatita virală.

Criterii de eligibilitate:

Prezenta cerere de propuneri se adresează organizațiilor și inițiativelor recent create care au obținut statut legal. Organizațiile trebuie să fie înregistrate în Republica Moldova, cu cel mult 2 ani înainte de implementarea proiectului. Organizațiile tinere ar trebui să aibă o viziune clară pentru combaterea COVID-19 și a consecințelor pandemiei asupra diferitelor grupuri țintă.

Costuri eligibile:

 • Salarii / remunerații financiare
 • Călătorii la nivel național
 • Achiziționarea / închirierea de echipamente (noi și / sau folosite)
 • Cheltuieli administrative, inclusiv chirie de birou, facturi, abonamente telefonice etc.
 • Servicii de traducere
 • Materiale promoționale
 • Taxe bancare.

Costuri neeligibile:

 • Proiecte de infrastructură (construirea drumurilor, podurilor, reabilitarea școlilor etc.)
 • Achiziționarea de terenuri sau proprietăți
 • Proiecte dăunătoare mediului
 • Activități retrospective (activități de finanțare care au fost finalizate sau au început înainte de semnarea contractului de grant)
 • Zboruri internaționale
 • Redistribuirea grantului.

Criterii de selectare:

Propunerile vor fi evaluate în raport cu criteriile ilustrate mai jos:

Detaliile grantului:

Valoarea fiecărei subvenții va fi de până la 2.000 EUR. Bugetul total disponibil pentru acest apel este de până la 12.000 EUR. Perioada de implementare este de până la 6 luni.

Rolurile și funcțiile OSC-ului:

 • Identifică nevoile comunității/comunităților și elaborează/continuă un set de intervenții
 • Înainte de acordarea subvenției, participă la o sesiune de instruire obligatorie, care acoperă mai multe subiecte de bază, inclusiv:

• Politicile PIN – aducerea la cunoștință și semnarea codului de conduită PIN, PSEA și Politicile de Protecție a Copilului

• Managementul subvențiilor – gestionarea financiară și administrativă a subvențiilor, procedurile de raportare financiară și narativă, reglementările Comisiei Europene etc.

• Noțiuni de bază despre Răspunsul Umanitar și Standardele de Furnizare a Serviciilor – standarde umanitare de bază, inclusiv Sphere, IASC și CHS și aderarea la principiile „Do No Harm”

 • Participă în mod activ la implementarea activităților relevante ale proiectului și colaborează pentru a asigura realizarea obiectivului general al proiectului
 • Cooperează strâns cu implementatorul (PIN) și participă la sesiunile de întâlnire necesare
 • Trimite la timp implementatorului raportul intermediar și/sau final.

Intervalul de timp oferit pentru aplicare:

Procesul de selectare va consta din două etape: depunerea cererii scrise și interviurile cu candidații preselectați. Organizațiile selectate vor beneficia de instruiri obligatorii și îndrumări în timpul implementării proiectului. Termenul limită pentru expedierea propunerilor de proiecte este 24 mai 2021. Acestea trebuie trimise la adresa de e-mail concurs.moldova@peopleinneed.cz specificând la subiect referința: „Sprijin pentru organizațiile tinere afectate de COVID-19”. Cererile (formularul de aplicare și propunerea de buget) pot fi depuse în limbile română, engleză sau rusă - toate materialele pot fi descărcate de aici.

Întrebările referitoare la această cerere de propuneri pot fi trimise pe e-mailul menționat mai sus până pe 17 mai 2021. Sesiunea de informare va avea loc miercuri, 19 mai, la ora 14:00. Pentru a avea acces la această sesiune, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail înainte de 18 mai, iar noi vă vom furniza link-ul pe platforma ZOOM, unde va avea loc sesiunea.


*****
Поддержка молодых организаций в их деятельности по борьбе с COVID-19

Название проекта: Программа Солидарности COVID-19 для Восточного Партнерства

Цель:

Поддерживать организации в проведении мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19 и последствиями пандемии, путем мобилизации волонтеров, информационной работы и повышения осведомленности, предоставления услуг и материалов; а также укреплением молодых организации, чтобы те обладали опытом и ресурсами необходимыми для удовлетворения краткосрочных и среднесрочных потребностей уязвимых групп и могли обеспечить непрерывность услуг для смягчения эффектов пандемии.

В связи с этим PIN публикует этот конкурс заявок для определения новосозданных организаций, которым будут предоставлены гранты для удовлетворения неотложных потребностей в области здравоохранения, социально-экономического развития и защиты следующих целевых групп:

 • Люди с ограниченными возможностями
 • Сельские домохозяйства, включая пожилых женщин и мужчин
 • Микро, малые и средние предприятия (ММСП) и приносящая доход деятельность
 • Молодежь.

Ориентировочные мероприятия, поддерживаемые грантами на оказание услуг, будут основаны на потребностях, определенных местными новыми организациями, и могут включать, но не ограничиваются на:

 • Социальные услуги - предоставление социальных, психосоциальных или медицинских услуг
 • Восстановление экономики - поддержка микро и малого бизнеса / приносящей доход деятельности, предоставление навыков, необходимых для адаптации к новым условиям рынка труда
 • Социальная защита - решение проблемы увеличения числа случаев домашнего насилия / гендерного насилия и проблемы защиты детей
 • Образование - поддержка дистанционного образования и инициатив по обеспечению средств для уязвимых детей, чтобы те не отставали из-за закрытия школ или отсутствия возможностей для домашнего обучения.

О проекте:

В рамках Программы Солидарности Европейского Союза (ЕС) в контексте COVID-19 для Восточного Партнерства, PIN, NHC и AFEW объединили усилия, чтобы осуществить комплекс облегчающих мер в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине для смягчения последствий пандемии COVID-19 и обеспечивания долгосрочной социально-экономической устойчивости уязвимых групп. Для достижения этой общей цели консорциум признает критическую роль местных ОГО, включая молодых организации, в предоставлении услуг; мобилизации сообществ; повышении осведомленности; оказывать влияние на политику; и advocacy кампаний для защиты прав человека и гражданских свобод как в течение, так и после пандемии. Действие данного проекта будет поддерживать этих ключевых участников в достижении общей цели посредством ряда взаимосвязанных мероприятий, направленных на удовлетворение краткосрочных и среднесрочных потребностей целевых групп, а также на устранение более долгосрочных институциональных барьеров на пути собственного развития.

О исполнителе:

Проект реализуется консорциумом, состоящим из трех организаций с большим опытом и обширными возможностями: People In Need (PIN), Netherlands Helsinki Committee (NHC) и AFEW International (AFEW).

PIN, ведущий заявитель этого проекта, является чешской неправительственной организацией, которая предоставляет чрезвычайную помощь и поддержку в целях развития, в то же время работая над защитой прав человека и демократических свобод. Это одна из крупнейших организаций по оказанию помощи и развитии в Европе, которая за последние 20 лет реализовала проекты в 37 странах мира. People in Need работает в Молдове с 2003 года, реализуя проекты в области экономического развития, гражданского общества, развития молодежи, образования, а также активно участвует в процессе деинституционализации и разработке местных стратегий социальной интеграции.

NHC и AFEW специализируются на деятельности по улучшению защиты прав человека и развитие потенциала ответственных лиц в закрытых учреждениях и ключевых групп населения подверженных риску проблем со здоровьем, таких как ВИЧ, туберкулез и вирусный гепатит.

Критерии приемлемости:

Этот конкурс заявок нацелен на недавно созданных организации и инициатив, у которых есть юридический статус. Организации должны быть зарегистрированы в Республике Молдова не раннее, чем за 2 года до реализации проекта. Молодых организации должны иметь четкое видение борьбы с COVID-19 и последствиями пандемии для различных целевых групп.

Приемлемые затраты:

 • Заработная плата / финансовое вознаграждение
 • Поездки по стране
 • Приобретение / аренда оборудования (нового и / или использованного)
 • Административные расходы, включая аренду офиса, счета, телефонную подписку и т. д.
 • Услуги переводчика
 • Промо-материалы
 • Банковские платежи.

Неприемлемые расходы:

 • Инфраструктурные проекты (строительство дорог, мостов, восстановление школ и т. д.)
 • Покупка земли или недвижимости
 • Экологически вредные проекты
 • Ретроспективная деятельность (грантовая деятельность, которая была завершена или началась до подписания грантового соглашения)
 • Международные полеты
 • Повторное предоставление гранта.

Критерии выбора:

Предложения будут оцениваться по критериям, приведенным ниже:

Детали гранта:

Сумма каждого гранта составит до 2 000 евро. Общий доступный бюджет для этого запроса составляет до 12 000 евро. Срок реализации до 6 месяцев.

Роли и функции ОГО:

 • Определение потребности сообщества / сообществ и разработка / продолжение мероприятий
 • Участие в обязательном тренинге, охватывающем несколько основных тем, прежде чем получить субгрант, в том числе:

• Политики PIN - обучение и подписание Кодекса Поведения PIN, PSEA и Политики Защиты Детей

• Управление субгрантами - финансовое и административное управление субгрантами, процедуры финансового и повествовательного отчетов, регламент Европейской Комиссии и т. д.

• Основы Гуманитарного Реагирования и Стандартов Предоставления Услуг - основные гуманитарные стандарты, включая Sphere, IASC и CHS, а также соблюдение принципов «Do No Harm»

 • Активно участвовать в реализации соответствующих проектных мероприятий и сотрудничать, чтобы обеспечить достижение общей цели проекта
 • Тесно сотрудничать с исполнителем (PIN) и участвовать в необходимых собраниях
 • Своевременно предоставить исполнителю промежуточный и / или окончательный отчет.

Временное ограничение:

Процесс отбора будет состоять из двух этапов: подача письменного заявления и собеседование с предварительно отобранными кандидатами. Грантополучателям также будут предоставлены обязательные обучения и инструктажи во время реализации проекта. Предложения по проектам должны быть отправлены до 24 мая 2021 г. по эл. адресу concurs.moldova@peopleinneed.cz с указанием в теме письма: «Поддержка новых организаций, пострадавших от COVID-19». Заявки можно подавать на румынском, английском или русском языках.

Вопросы по этому конкурсу предложений можно отправлять на указанный выше адрес электронной почты до 17 мая 2021 года. Информационная сессия состоится в среду, 19 мая, в 14:00. Чтобы получить доступ к этому сеансу, отправьте нам электронное письмо до 18 мая, и мы предоставим ссылку на ZOOM, где будет проходить сессия.

Autor: PIN Moldova

Articole similare